Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 16 juni 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ruud van Bennekom
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

 4. 4

 5. 5
  Mededelingen vanuit U10 en raadsrapporteurs
 6. 6
  Hamerpunten
 7. 6.1

  Gevraagde beslissing:
  1. De specifieke uitkering van de rijksoverheid ‘SPUK Aanpak Energiearmoede’ van € 57.077,- te besteden aan het verlagen van het energiegebruik bij huishoudens met lage inkomens.
  2. De specifieke uitkering per direct beschikbaar te stellen.

 8. 7
  Debatpunten
 9. 7.1

  Gevraagde beslissing:
  1. De Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2022, gemeente Bunnik, vast te stellen, waarvan de enige wijziging is artikel 3.3. toe te voegen. Dit artikel 3.3. behelst:
  a. De opkoopbescherming in te voeren, die behelst dat koopwoningen niet zonder vergunning mogen worden verhuurd;
  b. De opkoopbescherming toe te passen voor de drie kernen en het buitengebied van de gemeente Bunnik, te weten Bunnik, Odijk en Werkhoven;
  c. De prijsgrens voor de opkoopbescherming vast te stellen op een WOZ-waarde van € 440.000 voor woonruimten op het moment van inschrijving van de akte van levering in de openbare registers en vervolgens vanaf 1 juli 2023 jaarlijks per 1 juli te indexeren;

  Amendementen

  Onderwerp
  D66 & P21 - Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening regio Utrecht 2022, gemeente Bunnik inzake tijdelijke regeling opkoopbescherming

  Toezeggingen

  Titel
  Informeren bij ineffectiviteit regeling
 10. 9

  Gevraagde beslissing:
  1. De Startnotitie Uitvoeringsplan Grondstoffen Bunnik 2022-2027 vast te stellen
  2. Een eenmalig bedrag van € 65.000 ter beschikking te stellen voor het opstellen van een uitvoeringsplan Grondstoffen Bunnik 2022-2027
  3. Dit bedrag te dekken uit de algemene reserve

 11. 10

  Gevraagde beslissing:
  1. de nota ‘Adviesrecht en verplichte participatie bij afwijkingen van het Omgevingsplan gemeente Bunnik d.d. 11 april 2022’ vast te stellen;
  2. de ‘Verordening commissie ruimtelijke kwaliteit Gemeente Bunnik’ vast te stellen;
  3. de ‘Procedureverordening nadeelcompensatie Gemeente Bunnik’ vast te stellen;
  4. de ‘Nota van uitgangspunten Omgevingsplan Bunnik d.d. 4 maart 2022’ vast te stellen;
  5. de besluiten 1 t/m 4 in te laten gaan per datum van de invoering Omgevingswet.

 12. 11

  Gevraagde beslissing:
  1. Videotulen in te voeren voor de Open Huis- en raadsvergaderingen in raadszaal en zaal 4/5 en vanaf 2023 zonder schriftelijke notulen.
  2. De incidentele kosten ad € 16.080 dekken uit de algemene reserve.
  3. Een krediet van € 85.000,- voor de benodigde installatie beschikbaar stellen en de structurele financiële gevolgen daarvan (€ 15.075) opnemen in de Kadernota 2023-2026.


  Agendapunt is terugverwezen naar het seniorenconvent.

 13. 13
  Sluiting