Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 6 juli 2022

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ruud van Bennekom
Toelichting

In verband met de lange agenda worden de financiële stukken mogelijk doorgeschoven naar 7 juli.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

 4. 4

 5. 5
  Mededelingen vanuit U10 en raadsrapporteurs
 6. 6
  Hamerpunten
 7. 6.1

  Gevraagde beslissing:
  1. De volgende collegeleden te benoemen als vertegenwoordiger(s) van de gemeente Bunnik in de betreffende gemeenschappelijke regelingen:
  • H.S. de Groot als lid namens de gemeente Bunnik in het algemeen bestuur van de GZO, met J.P. d’Hondt als plaatsvervanger;
  • A.J. Dekker als lid namens de gemeente Bunnik in het algemeen bestuur van de RDWI, met J.P. d’Hondt als plaatsvervanger;
  • H.S. de Groot als lid namens de gemeente Bunnik in het algemeen bestuur van de AVU, met J.P. d’Hondt als plaatsvervanger;
  • J.P. d’Hondt als plaatsvervanger namens de gemeente Bunnik in het algemeen bestuur van de RID

 8. 7

  Gevraagde beslissing:
  1. De startnotitie omgevingsprogramma water en riolering 2024-2028 vast te stellen.
  2. De geldigheid van het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022 met een jaar te verlengen tot 1 januari 2024.

 9. 8
  Debatpunten
 10. 8.1

  Gevraagde beslissing:
  1. De nota van zienswijzen, behorend bij besluit omgevingsvergunning voor de wijziging van de Vlowijker zonneweide aan de Achterdijk te Werkhoven vast te stellen;
  2. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor de wijziging van de Vlowijker zonneweide;
  3. De Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.

  Toezeggingen

  Titel
  Termijn eerdere vergunning nagaan
 11. 9

  Gevraagde beslissing:
  1 Op grond van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) percelen, gelegen in het gebied ‘Zuidelijke ontsluiting Kersenweide’ te Bunnik, aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn aangegeven op het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte grondplantekening ‘Zuidelijke ontsluiting Kersenweide’ met nummer 373.22.8040-GPN002 d.d. 20 april 2022 en op de percelenlijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte en de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, een en ander naar de rechtstoestand van (volledig bijgewerkt t/m) 15 april 2022;
  2. De onder 1 bedoelde percelen aan te wijzen om de realisatie van de toegedachte bestemming ‘Verkeer, wonen en aanverwante voorzieningen’ zoals op masterplantekening met nummer 373.22.8040-MPN002 d.d. 20 april 2022 is aangegeven, zeker te stellen;
  3. Dit besluit te nemen ter bestendiging van het besluit van 10 mei 2022 van het college van Bunnik, welk besluit van rechtswege vervalt, zodra dit raadsbesluit rechtskracht heeft;
  4. Dat dit besluit op basis van artikel 9 lid 3 van de Wvg een maximale werkingsduur heeft van drie jaar;
  5. Dat voor afloop van de werkingsduur van het voorkeursrecht – indien de ruimtelijke planvorming nog niet zo ver is dat voor het gebied ‘Zuidelijke ontsluiting Kersenweide’ een bestemmingsplan (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsplan) is vastgesteld – zal worden overgegaan tot vaststelling van een structuurvisie (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvisie) als grondslag voor continuering van het voorkeursrecht;
  6. Dit besluit te publiceren in het gemeenteblad van 8 juli 2022, kenbaar te maken conform de eisen welke artikel 7 lid 1 en 2 van de Wvg stelt en te registreren in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, zodat het voorkeursrecht met ingang van 9 juli 2022 rechtskracht heeft.

  Amendementen

  Onderwerp
  P21 - Vestiging voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in het gebied “Zuidelijke ontsluiting Kersenweide”

  Toezeggingen

  Titel
  Op de hoogte brengen traject zuidelijke ontsluitingsweg
 12. 10

  Gevraagde beslissing:
  1. De jaarstukken 2021 vast te stellen met een voordelig rekeningresultaat van € 1.401.800.
  2. Het rekeningresultaat 2021 als volgt te bestemmen:
  - toevoeging aan de reserve budgetoverhevelingen van € 181.500;
  - toevoeging aan de bestemmingsreserve flex-woningen van € 1.220.300.

  Amendementen

  Onderwerp
  CDA & VVD - Amendement Jaarstukken 2021
  D66 & P21 - Amendement Flexwoningen voorbereidingsbudget

  Moties

  Onderwerp
  CDA & VVD - Motie Ontwikkeling Flexwoningen

  Toezeggingen

  Titel
  Raad meenemen in proces eventuele flexwoningen
 13. 11

  Gevraagde beslissing:
  De raad besluit:
  1. De 1e bestuursrapportage 2022 voor kennisgeving aan te nemen.
  2. In te stemmen met de in de bestuursrapportage genoemde budgettaire aanpassingen en daarmee de begroting in negatieve zin bij te stellen. Het tekort van € 725.580 te onttrekken uit de algemene reserve.

 14. 13
  Vragenronde
 15. 14
  Sluiting