Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 22 september 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ruud van Bennekom
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Benoeming nieuwe kinderburgemeester
 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 4

 5. 5

 6. 5.1

  Bijlagen

 7. 5.2

  Bijlagen

 8. 6
  Mededelingen vanuit U10 en raadsrapporteurs
 9. 7
  Hamerpunten
 10. 7.1

  Gevraagde beslissing:
  Het vergaderschema voor de open huisvergaderingen, raadsvergaderingen en een overzicht van thematische bijeenkomsten voor 2023 vast te stellen.

 11. 8

  Gevraagde beslissing:
  1. Een budget beschikbaar te stellen van € 79.400 voor het opstellen van het uitvoeringsdocument voor het dorpshart van Odijk en de daaruit voortkomende acties.
  2. Dit budget € 79.400 te dekken uit de reeds verleende provinciale subsidie voor de versterking van de vitaliteit van dorpskernen.

 12. 9

  Gevraagde beslissing:
  1. De Nota bodembeheer werkgebied ODRU en de bijbehorende bodemkwaliteitskaarten voor PFAS en standaardstoffen en de bodemfunctiekaart ongewijzigd vast te stellen;
  2. In te stemmen met de Nota van zienswijzen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage;
  3. De bevoegdheid tot het nemen van besluiten met een uitvoerend karakter, zoals opgenomen in hoofdstuk 11 van de Nota bodembeheer werkgebied ODRU aan het college te delegeren;
  4. De bestaande “Nota bodembeheer regio Zuidoost Utrecht” uit 2011 in te trekken op de dag van inwerkingtreding van de “Nota bodembeheer werkgebied ODRU”.

 13. 10

 14. 10.1

  Gevraagde beslissing:
  Dhr. H.A.M. van der Mark te benoemen tot fractieassistent namens CDA voor de raadsperiode 2022 – 2026.

 15. 11

  1. De heer O.A. James te ontslaan als raadsrapporteur van de Regionale Energiestrategie (RES) en om dhr. R.E. Hallo als raadsrapporteur van de RES te benoemen;
  2. De heer R.E. Hallo te benoemen als plv. raadsrapporteur van de Afvalverwijdering Utrecht (AVU).
 16. 12

  Gevraagde beslissing:
  1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen conform bijgevoegde Nota van zienswijzen, behorend bij besluit omgevingsvergunning voor Zonne-park A12 Bunnik;
  2. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de omgevingsvergunning voor Zonnepark A12 Bunnik ter vervanging van de ontwerpverklaring van 10 maart 2022;
  3. De Crisis- en herstelwet Afdeling 2 van Hoofdstuk 1 van toepassing verklaren.

  Amendementen

  Onderwerp
  Fractie Visser - Amendement VVGB Zonnepark A12
 17. 14
  Sluiting