Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De raad, een raadslid of fractie kan een amendement indienen. Een vastgesteld amendement heeft als doel om een raadsbesluit concreet te wijzigen of om een nieuw beslispunt toe te voegen. Het amendement kent een wettelijke grondslag in artikel 147 b van de Gemeentewet. Een amendement is bindend voor het college en kent een rechtsgevolg. Dit houdt in dat het college er altijd gevolg aan moet geven. Het indienen gebeurt meestal schriftelijk vooraf, of bij uitzondering mondeling tijdens de raadsvergadering.

Met het stellen van vragen controleert de raad het College. (schriftelijke) Raadsvragen zijn politieke vragen aan het College, conform artikel 32 van het reglement van orde, die binnen een termijn van 30 dagen (schriftelijk) beantwoord moeten worden. In dit overzicht zijn de schriftelijke vragen en antwoorden opgenomen.

Iedere dinsdag vergadert het college van burgemeester & wethouders. De besluiten die het college tijdens de vergadering neemt, stelt het college in de volgende vergadering officieel vast. Daarna zijn de besluiten openbaar. Een overzicht van de genomen besluiten vindt u op de besluitenlijst.

Bij elk Open Huis en bij elke Raadsvergadering worden er besluitenlijsten en notulen gemaakt. In dit geschreven verslag kunt u terugvinden wat er besproken is tijdens deze vergaderingen. De documenten worden standaard op de dinsdag of woensdag na de vergadering geĆ¼pload.

In de aanloop voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2022 ontvangt de raad van verschillende afzenders input voor verkiezingsprogramma's. Deze documenten worden standaard opgenomen in de Lijst Ingekomen Stukken van een raadsvergadering. Om een makkelijk overzicht te krijgen van alle ontvangen input, zijn al deze documenten ook in dit overzicht te vinden.

In een motie spreekt de raad in een korte verklaring haar oordeel, wens of verzoek over een bepaald onderwerp uit. Deze verklaring heeft de vorm van een oproep of opdracht aan het college. Een motie heeft geen rechtsgevolg. Dit betekent dat het college kan besluiten de motie niet uit te voeren. Aan een motie ontbreekt een wettelijke basis. In artikel 34 (RvO) zijn de regels aangaande moties opgenomen. Het indienen van een motie gebeurt meestal schriftelijk vooraf, of bij uitzondering mondeling tijdens de raadsvergadering.
Er bestaan twee soorten moties. De eerste soort motie heeft betrekking op een onderwerp die op de agenda staat. De tweede soort motie, vreemd aan de dag, heeft geen betrekking op een geagendeerd onderwerp.

Het college informeert op eigen initiatief de raad over (actuele) ontwikkelingen en onderwerpen in een raadsinformatienota.

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand doet onafhankelijk onderzoek naar met name de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. Zij geeft antwoord op de vragen of het beleid de gewenste resultaten heeft opgeleverd en of dit tegen zo min mogelijk kosten tot stand is gekomen.
De Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde. Meer informatie en de onderzoeksrapporten zijn te vinden op de website www.rkvalleienveluwerand.nl. U kunt contact opnemen met de rekenkamercommissie via de secretaris/onderzoekers Marjolein Barel en Ingrid Spoor, emailadres: info@rkvalleienveluwerand.nl.

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad en de bijeenkomsten van het Open Huis kan een lid van het college van B en W een mondelinge toezegging doen naar aanleiding van, of aanvullend op, de bespreking van een onderwerp of voorstel. Een lid van het college dat een toezegging aan de raad doet, gaat een inspanningsverplichting zonder rechtsgevolg aan. Op de inspanningsverplichting volgt altijd een actie van het college.

Hier vindt u de verordeningen en reglementen van orde waar de gemeenteraad van gemeente Bunnik mee werkt.