Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 30 september 2021

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Ruud van Bennekom
Toelichting

Publieke tribune is gesloten ivm het dringende advies van het Rijk om een veilige 1,5 meter afstand te blijven hanteren.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Benoeming nieuwe kinderburgemeester
 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 4

 5. 5

 6. 5.1

  Bijlagen

 7. 5.2

  Bijlagen

 8. 6
  Mededelingen vanuit U10 en raadsrapporteurs
 9. 7
  Hamerpunten
 10. 7.1

  Gevraagde beslissing:


  1 Op grond van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) percelen, gelegen in het gebied ‘Kersenweide (Odijk-West)’ te Bunnik, aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. De percelen zijn aangegeven op het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte grondplantekening ‘Kersenweide (Odijk-West)’ met nummer 373.21.8040.GPN001 d.d. 26 juli 2021 en op de percelenlijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte en de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, een en ander naar de rechtstoestand van (volledig bijgewerkt t/m) 19 juli 2021;
  2. De onder 1 bedoelde percelen aan te wijzen om de realisatie van de toegedachte bestemming ‘Wonen en aanverwante voorzieningen’ zoals op masterplantekening met nummer 373.21.8040.MPN001 d.d. 26 juli 2021 is aangegeven, zeker te stellen;
  3. Dit besluit te nemen ter bestendiging van het besluit van 24 augustus 2021 van het college van Bunnik, welk besluit van rechtswege vervalt, zodra dit raadsbesluit rechtskracht heeft;
  4. Dat dit besluit op basis van artikel 9 lid 3 van de Wvg een maximale werkingsduur heeft van drie jaar;
  5. Dat voor afloop van de werkingsduur van het voorkeursrecht - indien de ruimtelijke planvorming nog niet zo ver is dat voor het gebied ‘Kersenweide (Odijk-West)’ een bestemmingsplan (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsplan) is vastgesteld - zal worden overgegaan tot vaststelling van een structuurvisie (of na inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvisie) als grondslag voor continuering van het voorkeursrecht;
  6. Dit besluit te publiceren in het gemeenteblad van 1 oktober 2021, kenbaar te maken conform de eisen welke artikel 7 lid 1 en 2 van de Wvg stelt en te registreren in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, zodat het voorkeursrecht met ingang van 2 oktober 2021 rechtskracht heeft.

 11. 8

  Gevraagde beslissing:

  1. Het vergaderschema voor o.a. vergaderingen van het Open Huis en de Gemeenteraad 2022 vast te stellen.
 12. 9
  Debatpunten
 13. 9.1
  Benoeming commissie onderzoek geloofsbrieven
 14. 9.2

  Gevraagde beslissing:


  De volgende persoon te benoemen tot fractie-assistent vanaf 30 september 2021 tot het einde van de raadsperiode in 2022.
  Namens P21:
  - Dhr. R.G.A. van Mourik

 15. 10

  Gevraagde beslissing:


  1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen conform bijgevoegde Nota van zienswijzen, behorend bij besluit omgevingsvergunning voor Zonneweide Werkhoven.
  2. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de omgevingsvergunning voor Zonneweide Werkhoven ter vervanging van de ontwerpverklaring van 1 april 2021.
  3. De Crisis- en herstelwet van toepassing verklaren.

  Bijlagen

  Amendementen

  Onderwerp
  CDA - Aanvraag VVGB Zonneweide
 16. 11

  Gevraagde beslissing:


  1. De Transitievisie Warmte 1.0 vast te stellen met als belangrijkste onderdelen:
  a. ambitieus doel stellen van 30% aardgasbesparing in 2030
  b. nu nog geen aardgasvrije wijken aanwijzen maar werken met buurtplannen
  c. onderzoek voor warmtenetten en ‘haalbaarheid en betaalbaarheid’
  d. de voorwaarde dat het Rijk ons de benodigde financiële middelen toekent en (aanvullende) regelgeving afkondigt
  2. Kennis te nemen van het bijgevoegde Participatieverslag

  Toezeggingen

  Titel
  Bedrag Gemeentefonds Transitievisie Warmte
 17. 12

  Gevraagde beslissing:


  1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 700.000 voor de voorbereiding en realisatie van een vrij
  liggend fietspad in de fietsroute Bunnik- USP, tussen de Lok-horstlaan en Vagantenpad, via het Eikenpad.
  2. Dit krediet volledig te dekken uit subsidie van U Ned.

  Toezeggingen

  Titel
  Beantwoording aanvullende vragen Fietspad Bunnik - USP
 18. 15
  Sluiting